Индукцийн халаалтын онол PDF

Энэхүү номын “Металлын дулааны боловсруулалт” бүлэгт дурдсанчлан трансформатор ба хөдөлгүүрийн ороомогт дулаан ялгаруулдаг болохыг тогтоож, индукцийн халаалтыг анх тэмдэглэсэн. Үүний дагуу индукцийн халаалтын онолыг судалж, халаалтын алдагдлыг багасгах замаар хөдөлгүүр, трансформаторыг хамгийн их үр ашигтайгаар барьж байгуулах боломжтой болсон. Хөгжүүлэлт … Цааш нь