Индукцийн халаалтын суурь PDF

Индукцийн халаалтын суурь зарчмууд

Индукцийн халаалтын шинж чанар
• Ажлын хэсэгт өндөр температур (ихэнх тохиолдолд)
тохиолдлууд).
• Богино халаалттай үед өндөр хүчдэлтэй
(олон програм дээр).
• Өндөр давтамж (олон програм дээр).
• Дулааны эх үүсвэрүүд нь ажлын хэсэгт байрладаг.

Индукцийн халаалтын үндэс

Зааварчилгаа-халаалтын үндэс. Pdf